winterganzen 2014

Toelichting machtiging winterganzen, 1 november 2014

De (nieuwe) ontheffing voor grauwe-, kol-, en brandganzen is per 1 november 2014 ingegaan. De ontheffing heeft betrekking op zomer en winterganzen. Deze machtiging heeft betrekking op de winterganzen. De machtiging voor winterganzen loopt in Gelderland van 1 november tot 1 maart.

Deze toelichting vervangt de voorschriften niet, die moet u kennen en (digitaal) bij zich dragen. Uitgangspunt is winterrust voor trekganzen. Ganzen worden niet verontrust of geschoten in foerageergebieden en vogelrichtlijngebieden (samen rustgebieden genoemd).

Buiten de rustgebieden is verjagen met ondersteunend afschot wel mogelijk. In de voorschriften staat in welke WBE’s deze schadebestrijding mogelijk is. Op kwetsbare gewassen is afschot mogelijk van zowel grauwe-, kol- als brandganzen. U moet dan wel eerst preventieve maatregelen hebben genomen. Wintergraan, koolzaad of nieuw ingezaaid grasland (na 1 augustus) worden aangemerkt als kwetsbaar.

Op overjarig gras is in de winter 2014/2015 alleen afschot van grauwe ganzen mogelijk. Dit is een nadere beperking van de ontheffing door de FBE zelf. Dit compromis is in overleg met de FBE deelnemers tot stand gekomen. Verontrusten op grasland buiten de rustgebieden mag wel, bijvoorbeeld door de grondgebruiker zelf.

Wellicht ten overvloede; canadese gans, nijlgans, en hybriden van grauwe gans kunnen ook worden geschoten. Voor canadese gans geldt de landelijke vrijstelling, voor nijlgans moet u een machtiging hebben. Voor hybriden waarin grauwe gans herkenbaar is kunt u de machtiginggrauwe gans gebruiken.

Deze machtiging heeft geen betrekking op afschot van koppelvormende ganzen tussen 1 februari en 1 april. Daarvoor geldt een aparte machtiging.

Specifieke randvoorwaarden

- gebruik van hagelgeweer en kogelgeweer;

- op het schadeperceel en binnen 20 meter van de rand daarvan;

- vanaf een half uur voor zonsopkomst tot 12.00 uur;

- per 3 ha: 3 jachtaktehouders en bij >3 ha: voor elke 3 ha met aansluitend gewas 1 extra;

- maximaal 10 ganzen per schadeperceel per dag;

- geen overvliegende ganzen;

- geen lokmiddelen.
 

Door: Stronkman ICT