Nieuw stelsel agrarisch natuur- en landschapsbeheer en de Kansenkaart

Op 3 september jl. heeft de VSR in Pannerden een informatieavond voor leden tbv. het nieuwe stelsel van agrarisch natuurbeheer georganiseerd. Op deze avond is afgesproken de informatie over dit nieuwe subsidiestelsel op de site van de VSR te plaatsen en de leden via mail te informeren.

Hier kunt u de “Kansenkaart” van het werkgebied van de VSR bekijken. Te bekijken en/of te downloaden zijn de Kansenkaart, de bijbehorende legenda en de toelichtende tekst.

Samen met de leden die aanwezig waren op de ledenavond en samen met de plaatselijke natuurclubs is gekeken waar in ons werkgebied de meest kansrijke gebieden liggen voor agrarisch natuur- en landschapsbeheer.

Achtergrond informatie

Het subsidiestelsel voor agrarisch natuur- en landschapsbeheer gaat per 1 januari 2016 veranderen. De kern van het nieuwe stelsel is: een collectieve benadering en voor een goed natuurresultaat het beheer  toepassen op de meest kansrijke plaatsen. Een nieuwe manier van benaderen is dat er gekeken wordt naar soorten en vervolgens wordt gekeken hoe agrarisch natuur- en landschapsbeheer deze soorten kan bedienen. Een andere manier van benaderen dan we gewend zijn voor de subsidieregeling dus!

Het nieuwe stelsel kent een grotere verantwoordelijkheid in de streek en een belangrijke rol voor collectieven. De VSR werkt met vijf andere agrarische natuurverenigingen samen aan een nieuw collectief in Rivierenland. Dit collectief gaat een “gebiedsaanvraag” indienen bij de provincie. In deze gebiedsaanvraag laat het collectief zien hoe we het agrarisch natuur- en landschapsbeheer in ons gebied willen vormgeven. De provincie beoordeelt vervolgens deze gebiedsaanvraag en stelt subsidie beschikbaar voor het agrarisch natuur- en landschapsbeheer.

We horen graag uw reactie en ideeën voor de Kansenkaart:

Eén van de stappen van het proces om uiteindelijk subsidie voor agrarisch natuur- en landschapsbeheer naar onze streek te halen, is het opstellen van een zogenaamde “Kansenkaart”. Hierop willen we aan de provincie laten zien waar wij agrarisch natuur- en landschapsbeheer het meest kansrijk achten. De provincie wil namelijk alleen inzetten op de meest kansrijke gebieden om natuurresultaat te halen. Voor minder kansrijke gebieden is in de toekomst geen geld meer beschikbaar. Daarom is een weloverwogen kansenkaart van groot belang voor ons landschap en onze leden, want de provincie baseert de uiteindelijke subsidiemogelijkheden o.a. op deze kansenkaart.

Deze kansenkaart is donderdag 25 september aan de provincie gepresenteerd. De provincie geeft haar visie op ons gebied en onze kansenkaart. Voordat de subsidiemogelijkheden vanuit de provincie voor ons werkgebied definitief worden, is er ruimte om te reageren.

Als u ideeën heeft voor de kansenkaart, een reactie wilt geven of vragen heeft, kunt u dit kenbaar maken via de mail of per telefoon aan onze coördinator Marije Slijkhuis, via mslijkhuis@molengroen.nl of 0316-542332. We horen heel graag van u!

Graag ontvangen we uw reactie uiterlijk woensdag 8 oktober 2014. Dan kunnen wij uw reactie nog meenemen in het volgende overleg met de provincie.      


Kansenkaart

 

Door: Stronkman ICT