Home

Bezoek ons ook op Facebook


De VSR is in 1999 opgericht en heette toen Vereniging Streekbeheer Rijnstrangen. Aanleiding van de oprichting was de belangstelling onder een aantal betrokkenen om de streekbevolking blijvend te betrekken bij het agrarische natuur- en landschapsbeheer en de ontwikkelingen hieromtrent in het Rijnstrangengebied. Inmiddels is het werkgebied van de vereniging een stuk uitgebreid en is de naam veranderd in Vereniging Streekbeheer Rijnstromen.

De vereniging telt ca. 155 leden, waaronder agrariërs, grondeigenaren en –gebruikers en streekbewoners die zich betrokken voelen bij het landschapsbeheer.

De leden van de VSR houden zich bezig met allerlei activiteiten in het landelijk gebied, gericht op het instandhouden en het ontwikkelen van natuur- en landschapswaarden. De leden voeren bijvoorbeeld de aanleg en het onderhoud van knotbomen, hagen, poelen en singels uit. Een dertigtal agrariërs beheert gronden in het foerageergebied van overwinterende ganzen en ontvangt hier een vergoeding voor. Ook is de vereniging actief op het gebied van plattelandstoerisme: een 14 km lange struinroute in het Rijnstrangengebied (Gangen door Rijnstrangen) wordt door de vereniging beheerd en is mede door haar tot stand gebracht.

Leden van de vereniging voeren projecten uit op het gebied van landschapsbeheer voor diverse opdrachtgevers zoals gemeenten, waterschappen, bedrijven, particulieren en boeren.

Een aantrekkelijk en karakteristiek landschap versterkt de identiteit van de streek. Voor de streekbewoners zelf is het prettig wonen, werken en recreëren in de streek en ook kan een karakteristiek landschap grote aantrekkingskracht uitoefenen op  bezoekers (recreanten en toeristen) van buiten de streek. De leden van de VSR dragen dus ook hun steentje bij aan het bevorderen van plattelandstoerisme.

Neem gerust contact met ons op als u wilt weten wat de VSR voor u kan betekenen. Kijk onder contact voor onze contactgegevens.

 

Door: Stronkman ICT