Doelstellingen

De vereniging heeft ten doel het uitvoeren van het beheer, alsmede het nastreven van behoud, herstel en ontwikkeling van natuur-, milieu- en landschapswaarden en streekeigen kwaliteiten binnen het werkgebied van de vereniging, op zodanige wijze dat wordt bijgedragen aan de realisatie van overheidsdoelen en dat de vereniging hieruit een duurzame bron van inkomsten verwerft.

 Het werkgebied bestaat uit het volledige grondgebied van de gemeenten Rijnwaarden, Zevenaar, Duiven en Westervoort, aangevuld met de Middelwaard (gemeente Lingewaard), de Velperwaarden (gemeente Rheden) en de uiterwaarden van de IJssel (gemeente Arnhem).

 In het belang van zowel de agrarische bedrijfstak in de regio als de consument in het algemeen streeft de VSR naar een duurzame wijze van omgang met het natuurlijk erfgoed van landschap, natuur, milieu en cultuurhistorie van de streek. Zij ziet het als haar missie om activiteiten te ontplooien die bijdragen aan de instandhouding en ontwikkeling van de eigen regio, zowel op het gebied van landschaps- en natuurbeheer als op het gebied van plattelandstoerisme en streekeigen producten. De vereniging organiseert deze activiteiten met en voor mensen uit de streek, met als uiteindelijk doel de betrokkenheid van de streekbevolking bij de vormgeving van de eigen leefomgeving te vergroten en daarnaast haar bestaanszekerheid te versterken.

 

Door: Stronkman ICT