ANLb 2016 van start

Het nieuwe stelstel agrarisch natuur- en landschapsbeheer is van start gegaan per 1 januari 2016. De beheercontracten zijn met de deelnemers afgesloten door het Collectief Rivierenland. Deze beheercontracten lopen 6 jaar, vanaf 1-1-2016.

VSR vormt samen met vijf andere agrarische natuurverenigingen uit het rivierengebied het Collectief Rivierenland. De deelnemers sluiten nu een beheercontract met het collectief, in plaats van rechtstreeks met de overheid. Dit traject loopt via de VSR, dus als deelnemer heb je  voornamelijk contact met de VSR.

Het gaat niet alleen om het goed beheren en daardoor instandhouden en ontwikkelen van het landschapselement of het perceel, maar vooral ook om het instandhouden en verbeteren van het leefgebied voor diverse doelsoorten. Doelsoorten in ons gebied zijn bijvoorbeeld de kamsalamander (hiervoor zijn ‘kikkerpoelen’ met nabijgelegen bosjes erg belangrijk), de steenuil (maakt graag gebruik van oude boomgaarden) en diverse vogelsoorten die profiteren van de landschapselementen met kruidenrijke grasland- of akkerranden, waar zij broeden en beschutting en voedsel vinden.  

Het is belangrijk om een samenhangend netwerk van landschapselementen, bestaande uit opgaande begroeiing, struwelen en ruigten, akker- en graslandranden, poelen en hoogstamboomgaarden te beheren. Hier profiteren de doelsoorten het meeste van. Geïsoleerd liggende landschapselementen kunnen dus niet meer mee doen met de regeling. 

Voor weidevogels zoals de grutto is in het Duivense en Zevenaarse Broek gestart met het beheer van een weidevogelgebied. Weidevogels hebben graag een open landschap met overwegend grasland wat vochtig en kruidenrijk is.

Op een stuk land wordt een plas-dras situatie gecreëerd, wat de weidevogels aantrekt. Verder worden percelen met kruidenrijk grasland en grasland met een late maaidatum beheerd en worden nesten beschermd. De weidevogelwerkgroep heeft hier een zeer belangrijke rol in.          

Dit jaar gaan we verder met beheercontracten afsluiten voor 2017. Waarschijnlijk starten we in maart al met de zogenaamde voorintekening (‘concept-aanvraag’).

Geïnteresseerden in agrarisch natuur- en landschapsbeheer kunnen contact opnemen met de VSR-coördinator.  

 

Door: Stronkman ICT